Nav activeren

Voorwaarden

Klachten, feedback en continue verbetering van de website en van individuele producten/services van Hosts

 • First Squares B.V. en individuele Hosts streven naar continue verbetering van de website enerzijds en individuele producten en services  van Hosts anderzijds. Klanten worden van harte aangemoedigd feedback te geven, bij voorkeur via het schrijven van reviews over hun ervaringen opgedaan bij het genieten van de aangeboden individuele producten/services en het geven van commentaar en aanbevelingen via de mogelijkheden die de website biedt. First Squares B.V. bekijkt alle feedback voortdurend en zal in voorkomende gevallen naar aanleiding van reviews ook contact opnemen met Hosts om verbeteringen te implementeren.
 • Hosts zijn verantwoordelijk voor het goed, veilig en verantwoord leveren aan klanten van de door hen via de website aangeboden producten en/of services. Klanten dienen eventuele klachten over individuele producten/services rechtstreeks op te nemen met de desbetreffende Host, het liefst op het moment van levering of desnoods achteraf. De Host is verantwoordelijk de klacht zo goed mogelijk te behandelen en op te lossen liefst in goed overleg met de klant. First Squares B.V. is niet verantwoordelijk voor klachten van klanten betreffende individuele producten/services van Hosts.

 

Bedenktijd, annulering en geld terug.

 • Annulering op initiatief van de klant. Een klant die een bestelling/transactie afgerond heeft via de website van First Squares B.V. (=betaald en per email bevestigd) heeft uiteraard recht op de wettelijke 100% geld terug regeling bij annulering in de eerste 14 dagen na het afronden van de bestelling/transactie. Restitutie vindt dan plaats binnen 28 dagen na melding annulering  via het formulier op de website onder inhouding van de gemaakte payment gateway transactiekosten. Na het verstrijken van die wettelijke 14 dagen is annulering mogelijk tot 7 dagen voor de geboekte leveringsdatum van het product en/of de service; in geval van annulering in deze periode tot 7 dagen voor de geboekte leveringsdatum, krijgt de klant 85% van het aankoopbedrag terug binnen 28 dagen na melding annulering  via het formulier op de website, onder inhouding van de gemaakte payment gateway transactiekosten. In geval van annulering vanaf het moment van 7 dagen voor de geboekte leveringsdatum of korter, vindt geen restitutie meer plaats. First Squares B.V. adviseert (potentiële) klanten zich desgewenst te verzekeren tegen onverhoopte annuleringskosten. Wanneer een klant de bestelling/transactie heeft afgerond korter dan 21 dagen (maar langer dan 7 dagen) voor de feitelijke leveringsdatum dan vervalt de 14 dagen/100% geld terug mogelijkheid en gaat de hiervoor beschreven 85% restitutie regeling direct in. Wanneer een klant de bestelling/transactie heeft afgerond korter dan 7 dagen voor de feitelijke leveringsdatum dan vervalt bij annulering op initiatief van de klant elk recht op enige restitutie.
 • Annulering op initiatief van de Host. In geval van annulering door een Host van een afgeronde bestelling/transactie door een klant, betaalt de Host het volledige bedrag terug aan de klant binnen 28 dagen na melding van de annulering aan de klant door de Host.
 • Individuele Hosts kunnen aanvullende voorwaarden stellen inzake hun via de website aangeboden producten en/of services (uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de Nederlandse wet voorschrijft). Zulke aanvullende voorwaarden hebben vaak te maken met specifieke producten en/of services zoals een minimum aantal deelnemers aan een cursus etc. en komt vooral voor in de website categorie “Maatwerk”. First Squares B.V. beveelt klanten aan die aanvullende voorwaarden goed te bekijken bij de “details” van de productbeschrijving op de website en bij de “voorwaarden” van de desbetreffende Host.

 

Wat kan u van First Squares B.V. verwachten betreffende het zaken doen via haar e-commerce website ?

 • First Squares B.V. doet haar uiterste best haar website zo goed en veilig mogelijk te doen functioneren. Hosts zullen zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd worden over problemen en issues met de website, en de verwachte tijdlijn voor oplossing van een probleem.
 • First Squares B.V. streeft ernaar haar website veilig te opereren zowel wat betreft privacy, data security and payment gateways zowel ten aanzien van Hosts alsook klanten. Zie ook onze Privacy en Cookie Policy.
 • First Squares B.V. beslist tot acceptatie van geïnteresseerde potentiële Hosts en toelating tot haar website. Acceptatie en/of toelating kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Uiteraard zal First Squares B.V. zo’n beslissing tot weigering proberen toe te lichten en met de potentiële Host overleggen hoe de gronden voor weigering mogelijk kunnen worden weggenomen.
 • First Squares B.V. kan door Hosts via haar website aangeboden individuele producten en/of services zonder opgaaf van redenen weigeren en blokkeren op haar website. Uiteraard zal First Squares B.V. zo’n beslissing tot weigering/blokkering proberen toe te lichten en met de desbetreffende Host overleggen hoe de gronden voor weigering/blokkering mogelijk kunnen worden weggenomen.
 • First Squares B.V. verzorgt de marketing van de website en daarmee de daarop aangeboden producten en services.
 • First Sqares B.V. streeft ernaar de website voortdurend te verbeteren op basis van de van Hosts en klanten ontvangen feedback.

 

Wat zijn verplichtingen van een Host op de website van First Squares B.V. ?

 • U onderschrijft de filosofie van First Squares B.V. dat natuur een economische waarde heeft en dat die tot uiting mag worden gebracht mits dat gebeurt op een verantwoorde wijze.
 • U onderschrijft de principes van verantwoordelijk eco-tourisme: genieten zonder schade aan te richten aan de natuur, flora en fauna en/of die te verstoren.
 • U staat onder geen enkele voorwaarde en op geen enkel moment (beheers)jacht en/of roofvogelshows toe in uw gebieden waarin u producten en diensten aanbiedt via de NatuurWaar website van First Squares B.V.
 • U draagt het vorenstaande actief uit en helpt met de marketing van de website.
 • U bent volledig verantwoordelijk voor het op goede, verantwoorde, tijdige en veilige manier afleveren aan uw klanten van uw producten en diensten aangeboden via de e-commerce website. Daaronder zijn onder meer begrepen het geven van goede instructie, begeleiding, het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het ter plekke beschikbaar hebben van Eerste Hulp voorzieningen, het verschaffen van goed en adequaat gereedschap en bijbehorende instructies, het verschaffen van minimale voorzieningen zoals toilet, water, koffie/thee, enz. U zult First Squares B.V. niet aansprakelijk stellen voor enige schade die uw klanten onverhoopt lijden of hebben geleden bij het genieten van de door u aangeboden producten en diensten via de website van First Squares B.V.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het definiëren van goede additionele “Voorwaarden” op uw Host profiel betreffende onverhoopt annuleren, verhindering, ziekte, enz.  First Squares B.V. zal  proberen coördinerend op te treden naar de Hosts om klanten zo uniform mogelijke voorwaarden te bieden ten aanzien van producten en services aangeboden door Hosts via haar website.
 • U betaalt de klant het gehele aankoop/transactie bedrag terug (inclusief de transactie fee voor First Squares B.V.) in geval van onverhoopte annulering op uw initiatief van een door klanten bij u geboekte levering van uw product/service. U zult de klant direct informeren van de onverhoopte annulering en u zult de terugbetaling aan de klant  implementeren binnen 28 dagen na uw bericht van annulering aan de klant. Deze regeling is van toepassing uitsluitend in geval van annulering door u als Host na het verstrijken van de wettelijke 14 dagen bedenktijd van de klant (zie boven); in geval van annulering door u binnen de genoemde wettelijke 14 dagen termijn betaalt First Squares B.V. de transactie fee en u alleen uw eigen deel van de door de klant betaalde kosten voor het geboekte product/service.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zelf regelen van uw eigen business (bv. organisatievorm), het bijhouden en nakomen van uw afspraken met klanten en uw (financiële) administratie, uw belastingzaken gerelateerd aan uw verdiensten via de website van First Squares B.V., enz..
 • U gaat ermee accoord dat First Squares B.V. een transactie fee inhoudt op elke transactie gemaakt door klanten betreffende door U via de website van First Squares B.V. aangeboden producten en/of services. Het percentage is door First Squares B.V. vastgesteld samen met de Host bij acceptatie als Host op de website. First Squares B.V. kan dit percentage wijzigen alleen in goed overleg met de Host.
 • U biedt geen producten of services aan onder het door First Squares B.V. bepaalde minimum bedrag per product of service (inclusief service fee First Squares B.V., exclusief BTW). Dit bedrag geldt voor enkel-voudige producten of services; in geval van samengestelde producten of  services zoals een excursie of een cursus met een minimum aantal deelnemers geldt dit bedrag voor het totale bedrag berekend op basis van het minimum aantal deelnemers. Het genoemde minimum bedrag kan ten alle tijden eenzijdig door First Squares B.V. worden gewijzigd zonder opgaaf van redenen; dit zal uiteraard tijdig schriftelijk aan alle Hosts worden gecommuniceerd. 
 • U doet zaken via de website van First Squares B.V. en gebruikt die niet om alleen maar in contact te komen met (potentiële) klanten en zaken te doen buiten de website om. Om die reden gaat u ermee accoord dat uw email adres en telefoonnummer niet worden vermeld op de website. Een mogelijke uitzondering vormen uw eventuele producten en services in de categorie ‘Maatwerk” waar het noodzakelijk is email adres en/of telefoonnummer te vermelden om tot een maatwerk overeenkomst met de klant te komen; ook in die gevallen zult u het tot-stand-komen van een overeenkomst regelen door een transactie via de website van First Squares B.V.
 • First Squares B.V. houdt zich ten alle tijden het recht voor een potentiële Host de toegang tot de website te weigeren, bestaande Hosts van de website af te halen en/of door Hosts aangeboden producten of services van de website af te halen zonder opgaaf van redenen. Uiteraard zal First Squares B.V. dit proberen te voorkomen en proberen de aanleiding voor zulke actie in goed overleg met de betreffende Host te bespreken en op te lossen.

 

Maak natuurbehoud een zaak van iedereen